fbpx

Privacy beleid

Versie 25/05/2018. Conformiteit met de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Algemene Waarschuwing

1.1 EP CONCEPT SPRL’ – ‘KTCHN’ -, is een onderdeel van de ‘Groupe Choux de Bruxelles SA’, en respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna “Gebruikers”).

1.2 “KTCHN” verwerkt persoonsgegevens die conform de geldende wetgeving aan haar worden doorgegeven, met name de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

1.3 Toegang tot de website www.ktchn.be (hierna de “Site”) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van deze Privacyverklaring (hierna de “Verklaring”), evenals van haar Algemene verkoopvoorwaarden (hierna “AVV”).

1.4 De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie en geeft “KTCHN” toestemming om, overeenkomstig het hieronder uiteengezette, de persoonsgegevens te verwerken die hij op de Site heeft verstrekt in het kader van de door “KTCHN” aangeboden dienst (hierna de “Dienst”).

1.5 Mits informatie aan de Gebruikers kan “KTCHN” de Verklaring wijzigen en aanpassen, met name om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving (zoals de invoering van de nieuwe Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens – van 14 april 2016, en van toepassing vanaf 25 mei 2018), aanbevelingen van de Privacycommissie in België, richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europese Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van rechtbanken in dit verband.

1.6 De Verklaring is van toepassing op alle pagina’s gehost op de Site en op de registraties van deze Site. Het is niet van toepassing op pagina’s die worden gehost door derden waarnaar “KTCHN” zou kunnen verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. “KTCHN” kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gegevens die op deze sites of door deze sites worden verwerkt.

1.7 Het verstrekken van persoonsgegevens is soms noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Site (bijvoorbeeld voor een verzoek via onze online offerte). Zonder verstrekking van deze gegevens door de Gebruiker aan “KTCHN” kan hem de toegang worden geweigerd.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1 Toegang tot de Site vindt in principe plaats zonder dat persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld de naam, voornaam, adres, e-mailadres…

2.2 In het kader van de Dienst kan de Gebruiker echter bepaalde persoonsgegevens moeten doorgeven. In dat geval is de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens: “Groupe Choux de Bruxelles SA – Boulevard Louis Schmidt 1 – 1040 Brussel – Ondernemingsnummer: 840.411.958

2.3 We hebben Cassandra Léonard benoemd als Data Protection Officer (DPO); zij waarborgt de naleving van de privacywetgeving en de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens. Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen aan haar worden gericht op het e-mailadres privacy@chou.be

3. Verzamelde informatie

3.1 GEGEVENS DIE ACTIEF DOOR GEBRUIKERS AAN “KTCHN” WORDEN VERSTREKT

Door de Site te bezoeken, formulieren of nieuwsbrieven op de Site in te vullen, via de aan “KTCHN” gerelateerde sociale netwerken, stelt de Gebruiker “KTCHN” in staat om met name de volgende informatie op te slaan, te bewaren of te gebruiken in haar CRM-software (Odoo) voor de doeleinden vermeld in punt 4:

> Identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens
> Bankgegevens die nodig zijn voor de Dienst, zoals bankrekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT
> Factuurgegevens
> Communicatie tussen Gebruikers en “KTCHN”
> Aanvullende informatie die door “KTCHN” aan de Gebruiker wordt gevraagd om hem te identificeren of te verhinderen een van de bepalingen van de Verklaring te overtreden
> Alle andere informatie die de Gebruiker vrijwillig aan “KTCHN” verstrekt voor een specifiek doel in de Verklaring, de AVV, op de Site of op een ander communicatiemiddel dat door “KTCHN” wordt gebruikt

3.2 GEGEVENS DIE AUTOMATISCH AAN “KTCHN” WORDEN DOORGEGEVEN BIJ HET RAADPLEGEN VAN DE SITE

3.2.1. “COOKIES”

Om de navigatie op de Site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site gebruikmaken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein bestand met informatie dat door een website wordt opgeslagen op de computer of smartphone van de Gebruiker. Dit “cookie” kan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan dezelfde smartphone of dezelfde site. Het “cookie” kan alleen worden gelezen door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. De Site gebruikt “cookies” voor een goede administratie van de Site, met name om de navigatievoorkeuren van de Gebruiker op te slaan, of om informatie te verkrijgen over de bezochte pagina’s en de data en tijden van het bezoek.

De meeste “cookies” werken slechts gedurende één sessie of bezoek. De Gebruiker kan zijn browser ook configureren om bij elke creatie van een “cookie” op de hoogte te worden gesteld of om de opslag ervan te voorkomen, individueel of als geheel. Het uitschakelen van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de Site verhinderen of het moeilijker maken om toegang te krijgen.

Onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker kan de Site ook het gebruik van cookies van derden toestaan, waaronder met name: Facebook, Instagram, Youtube, Google+, Wordfence

“KTCHN” maakt op haar Site gebruik van sociale modules van de sociale netwerken Facebook, Instagram en Google+. Deze sociale modules maken rechtstreeks verbinding met de server van het sociale netwerk via de browser van de Gebruiker. De provider van het sociale netwerk waarop de Gebruiker heeft geklikt, ontvangt de informatie dat de Gebruiker de Site heeft bezocht. Als de Gebruiker is geregistreerd en geïdentificeerd bij het betreffende sociale netwerk, kan de provider een correlatie maken tussen het profiel van de Gebruiker en de bezochte Site. De netwerkaanbieder kan dan toekomstige interacties tot stand brengen. Als de gebruiker niet geregistreerd is bij het sociale netwerk, kan de aanbieder het IP-adres van de gebruiker opslaan. Om de overdracht van deze gegevens aan de netwerkaanbieder te voorkomen, moet de gebruiker niet op de overeenkomstige knop van het sociale netwerk klikken.

Google Analytics. De site maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze service, aangeboden door Google, analyseert de activiteit op de site. Voor dit doel verzamelt Google informatie over webverkeer en het aantal bezoekers. Deze tool stelt “KTCHN” in staat om de prestaties van de site op het gebied van navigatie te meten en rapporten over activiteiten en andere services samen te stellen.

3.2.2. INFORMATIE GEREGISTREERD OP GECONSULTEERDE SERVERS

Wanneer de gebruiker toegang krijgt tot de site, registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens, zoals het domeintype waarmee de gebruiker verbinding maakt met internet, het aan de gebruiker toegewezen IP-adres (bij verbinding), de datum en het tijdstip van toegang tot de site en andere gegevens met betrekking tot het verkeer, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie, de bezochte pagina’s, het type gebruikte browser, het platform en/of het besturingssysteem, de zoekmachine en de gebruikte zoekwoorden om de site te vinden…

Er worden echter geen persoonsgegevens verzameld via deze registraties waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard voor statistische doeleinden en ter verbetering van de site.

4. Doelen van gegevensverwerking

4.1. ALGEMENE DOELEN
Onverminderd hetgeen is uiteengezet in punt 3.2 met betrekking tot automatisch verzonden gegevens, verzamelt, bewaart en verwerkt de website persoonlijke gegevens van haar gebruikers, met name voor de volgende doeleinden:

Om de contractuele relatie met de gebruiker vast te stellen, uit te voeren en te beheren.
Zodat de gebruiker kan deelnemen aan games/wedstrijden/quizzen en, in het algemeen, om de service te leveren.
Om de persoonlijke gegevens van de gebruikers op te nemen in een of meer geautomatiseerde bestanden.
Om de inhoud van de website te analyseren, aan te passen en te verbeteren.
Voor interne statistische onderzoeken en marktstudies, en voor de implementatie van diverse statistische systemen en studies.
Om de gebruiker in staat te stellen berichten te ontvangen en zijn/haar account te beheren vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, smartphone…).
Om fraude te detecteren en/of te voorkomen, evenals soortgelijke illegale activiteiten.
Om de beschikbaarstelling en het gebruik van de website te vergemakkelijken en de door “KTCHN” aangeboden diensten en de gebruikerservaring te verbeteren.
Om te reageren op verzoeken om informatie.
Voor eventuele marketingacties en promoties die worden aangeboden door “KTCHN” aan gebruikers die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Om gebruikers te informeren over ontwikkelingen op de website en haar functies.
Voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4.2. MEDEDELING AAN DERDEN

“KTCHN” beschouwt persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Ze zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, behalve in overeenstemming met de bepalingen van het Handvest of zoals vereist door de wet, met name op verzoek van bevoegde autoriteiten.

Worden beschouwd als partners van “KTCHN” alle bedrijven die er deel van uitmaken: “Groupe Choux de Bruxelles SA”, “A Propos Catering SPRL”, “A Propos SA”, “Fresh Belgium SA”, “RGMP SPRL”, “PBA-PSK Catering SPRL”, “Good Robinson SA”, “Ostend Sea Place SA”, “Café Georgette SPRL”, “L’Arche du Gourmet SPRL”, “EP CONCEPT SPRL”, “Gio’s Strada SPRL” in de uitoefening van hun taken (hierna de “Partners”). In dit kader kan “KTCHN” persoonlijke informatie van haar gebruikers delen met haar Partners, met als doel de in paragraaf 4.1 beschreven doelen te bereiken.

“KTCHN” kan de persoonlijke informatie van haar gebruikers ook doorgeven aan derden voor zover deze informatie nodig is voor de uitvoering van een contract met haar gebruikers (bijvoorbeeld, een restaurant zodat het een via de website gemaakte reservering kan bevestigen, of een evenementenlocatie zodat deze haar dienst kan organiseren). In dergelijke gevallen zullen deze derden deze informatie niet aan andere derden verstrekken, behalve in een van de twee volgende situaties:

De mededeling door deze derden van deze informatie aan hun leveranciers of onderaannemers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het contract, en
Wanneer deze derden verplicht zijn door de geldende regelgeving om bepaalde informatie of documenten over te leggen aan bevoegde autoriteiten inzake de bestrijding van witwassen, evenals in het algemeen aan enige bevoegde overheidsinstantie.

De mededeling van deze informatie aan de hierboven genoemde personen moet te allen tijde beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is of vereist is door de toepasselijke regelgeving.

Met het oog op het bekendmaken van nieuwe producten aan gebruikers die mogelijk interessant voor hen zijn, kan “KTCHN” ook de persoonlijke informatie van haar gebruikers delen met externe bedrijven, op voorwaarde dat de gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

4.3. DIRECT MARKETING

Persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden voor producten of diensten anders dan waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven. De Gebruiker behoudt te allen tijde het recht om zich hiertegen te verzetten, op verzoek en kosteloos. Hiervoor kan de Gebruiker zich eenvoudig uitschrijven via de bijbehorende link in elke nieuwsbrief, of zijn verzoek duidelijk communiceren naar het adres privacy@chou.be. In elk geval is de Gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en verbindt zich ertoe KTCHN op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. KTCHN behoudt zich het recht voor deze gegevens te gebruiken om informatie te communiceren met betrekking tot de uitgegeven en gedistribueerde diensten in het kader van het gerechtvaardigd belang van het bedrijf om deze diensten te promoten bij haar klanten.

5. Veiligheid

5.1 “KTCHN” heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonlijke gegevens hosten, ongeoorloofde verwerking, toegang of wijziging van deze gegevens zoveel mogelijk voorkomen; onjuist gebruik of openbaarmaking van deze gegevens; en illegale vernietiging of onopzettelijk verlies van deze gegevens.
5.2 In dit opzicht zijn de medewerkers van “KTCHN” die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. “KTCHN” kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik van deze gegevens door een derde, ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.

5.3 Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zouden kunnen zijn met dit Handvest, de Algemene Voorwaarden, of, in het algemeen, de wet. Overtredingen tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatiesystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze overtredingen te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro, of een van deze straffen alleen.

6. Duur van de gegevensbewaring

“KTCHN” zal doorgaans de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers bewaren gedurende de tijd die nodig is voor het bereiken van de beoogde doeleinden (zie punt 4). “KTCHN” kan ook persoonlijke gegevens van een uitgeschreven Gebruiker blijven bewaren, inclusief alle correspondentie of hulpverzoeken gericht aan “KTCHN”, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten (inclusief belastingwetgeving), met name de bewaring van informatie met betrekking tot uitgevoerde betalingen.

7. Rechten van de betrokken persoon

7.1 De Gebruiker kan op elk moment toegang vragen tot, correcties aanbrengen in, of indien nodig, verwijdering verzoeken van zijn persoonlijke gegevens, met uitzondering van die waarvoor “KTCHN” wettelijk verplicht is ze te bewaren. Dit kan worden gedaan door een schriftelijk verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of het paspoort, bij de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: “KTCHN”, Juridische Dienst, Boulevard Louis Schmidt 1, 1040 Brussel; of via het e-mailadres privacy@chou.be.

7.2 “KTCHN” zal dan het nodige doen om aan dit verzoek te voldoen binnen de kortst mogelijke tijd.

8. Opmerking met betrekking tot minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen hun persoonlijke gegevens niet verstrekken aan “KTCHN”.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Het Handvest is onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de regels van het internationaal privaatrecht.

9.2 In geval van geschillen over de geldigheid, toepassing, interpretatie of uitvoering van het Handvest, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bij uitsluiting bevoegd, voor zover toegestaan door de regels van het internationaal privaatrecht.

9.3 Voordat stappen worden ondernomen voor de gerechtelijke oplossing van een geschil, verbindt de Klant zich ertoe te proberen dit op minnelijke wijze op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met “KTCHN”, indien nodig via bemiddeling, alvorens arbitrage, geschillenbeslechting of enige andere vorm van geschillenoplossing in te schakelen.