fbpx

Algemeen verkoopsvoorwaarden

1. CATERING Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de partijen bindt en betreffen enerzijds « de Klant », waarbij de Cliënt wordt gedefinieerd als de persoon die een rechtspersoon is of zijn eigen bedrijf of een consument in de zin van artikel I.1, 2°, van het Wetboek van Economisch Recht en zijn overeenkomst over de aankoopopdracht, op geldige wijze vertegenwoordigt; aanbod of contract van diensten uitgegeven door Groupe Choux de Bruxelles, en aan de andere kant de bedrijven die behoren tot « Groupe Choux de Bruxelles », een groep bestaande uit bedrijven: : « A PROPOS sa», « A PROPOS CATERING srl », « CAFÉ GEORGETTE srl », « EP CONCEPT srl », « GIO’S STRADA srl », « GOOD ROBINSON sa », « GROUPE CHOUX DE BRUXELLES sa », « LA CHAUFFERIE srl », « L’ARCHE DU GOURMET srl », « PBA-PSK CATERING sa », « R.I.E. sa » en « RGMP srl ». Van deze algemene voorwaarden zijn geen afwijkingen toegestaan, tenzij Groupe Choux de Bruxelles schriftelijk akkoord heeft bereikt. Als gevolg hiervan kan de Klant zich niet beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als hij daarin voorziet dat zij de enigen zijn die van toepassing zijn. Het niet toepassen van een clausule die in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, kan niet worden opgevat als een ontheffing van Groupe Choux de Bruxelles om daarvan gebruik te maken. Groupe Choux de Bruxelles respecteert uw privacy, zie ons “Privacy Charter” op www.chou.be/privacy. De Klant erkent dat hij een kopie van deze verkoopvoorwaarden heeft ontvangen en dat hij daarvan op de hoogte is, deze kunnen op elk moment op volgend adres worden geraadpleegd: www.chou.be/legal.

2. De offertes van Groupe Choux de Bruxelles worden zonder wederzijdse verbintenis opgemaakt. Groupe Choux de Bruxelles kan alleen als aangeworven worden beschouwd als de bestelling door beide partijen schriftelijk is aanvaard en de gevraagde voorschotten zijn betaald. In ieder geval zijn de prijzen in de offerte niet langer geldig als de offerte niet door de klant en door Groupe Choux de Bruxelles is geaccepteerd binnen twee weken na de datum die op het offertedocument staat vermeld.

3. De offerte dekt geen kosten voor water, vloeistoffen en eventuele kosten voor voorziening en distributie van elektriciteit

4. De offerte wordt berekend op het aantal voorziene genodigden. Elke wijziging in het aantal deelnemers brengt de facto een prijswijziging met zich mee in overeenstemming met de indeling van de vaste kosten zoals het personeel en het materiaal. De werkvoorwaarden aan een “vast” bedrag, verplichten Groupe Choux de Bruxelles er in ieder geval toe haar prijzen te herzien als het veronderstelde of bestelde aantal meer dan 10% lager ligt dan wat werd doorgegeven bij het opstellen van de offerte aan een “vast bedrag”. Bij het uitvoeren van werken aan een “vast bedrag”, wordt elke vertraging of afbestelling, die niet is voorzien in de overeengekomen voorwaarden, gefactureerd aan de klant.

5. Een stijging van de prijzen van grondstoffen, van materiaal of van eventuele salarissen, die plaatsvindt tussen de bestelling en de uitvoering ervan, zal automatisch leiden tot een aanpassing van de prijzen, die enkel worden opgesteld onder dit uitdrukkelijk voorbehoud, zonder dat deze stijging 25% van het aanvaard offertebedrag mag overschrijden.

6. In het geval dat de bestelling ook dienstverleningen zou inhouden, geeft de klant uitdrukkelijke volmacht aan Groupe Choux de Bruxelles om, in het kader van een aannemingsovereenkomst, de kelners en het hulppersoneel aan te werven die nodig zijn voor de uitvoering volgens de voorwaarden die in deze offerte zijn vermeldt, die de klant verklaart te kennen en te aanvaarden. De klant verbindt er zich toe om de kosten bij eerste vraag terug te betalen. Indien de klant Choux de Bruxelles uitdrukkelijk de opdracht geeft om een tent te leveren en te plaatsen, verbindt de klant zich ertoe om de bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn, te lezen en te ondertekenen.

7. Elke wijziging die plaatsvindt na de aanvaarding van de bestelling moet schriftelijk overgemaakt worden aan Groupe Choux de Bruxelles ten laatste vijftien dagen voor het begin van het evenement, waarbij Groupe Choux de Bruxelles zich natuurlijk het recht voorbehoudt om haar offerte dientengevolge aan te passen. De klant verbindt er zich in het bijzonder toe om elke vermeerdering van het aantal genodigden schriftelijk mede te delen, ten laatste tien dagen voor het begin van het evenement. Wanneer de klant een vermeerdering van het aantal genodigden minder dan ftien dagen voor het begin van het evenement aankondigt, geeft hij zijn akkoord opdat de bijkomende genodigden hem worden aangerekend aan 125%. In het geval dat het aantal aanwezige genodigden hoger zou liggen dan het aangekondigde aantal genodigden, zonder dat Groupe Choux de Bruxelles hiervan op de hoogte werd gebracht volgens de hierboven beschreven voorwaarden, aanvaardt de klant dat de bijkomende genodigden hem worden aangerekend aan het overeengekomen bedrag in de bestelling, vermeerderd met 50%.

8. De klant zal er zich van verzekeren dat de toegang tot zijn ruimtes met hun elektriciteitsvoorziening en eventuele airconditioning en aansluitingen in alle opzichten conform zijn aan de kenmerken en technische normen van het gebruikte materiaal.

9. De klant verbindt er zich toe om voor het personeel van Groupe Choux de Bruxelles, meerdere parkeerplaatsen op de plaats van het evenement ter beschikking te stellen. Als dat niet het geval is, stemt de Klant ermee in om de parkeerkosten te betalen die tijdens de duur van het evenement zijn gemaakt, inclusief montage en afbraak. Deze kosten worden na het evenement in rekening gebracht aan de klant.

10. De prijzen, die in de offerte vermeld staan, houden geen rekening met organisatiemoeilijkheden die zich op bepaalde plaatsen kunnen voordoen en kunnen, naargelang de omstandigheden, herzien worden.

11. Groupe Choux de Bruxelles wijst elke aansprakelijkheid af, voor enige schade van welke aard dan ook, die van invloed is op het eigendom van de klant of die toebehoort aan de deelnemers, hoewel deze schade het gevolg is van zijn grove of kleine, onbedoelde fout, en ongeacht waar deze goederen zijn verplaatst of opgeslagen.

12. Een annulering door de klant moet verplicht gebeuren via een aangetekende zending. Bij afbestelling door de klant meer dan vijftien dagen voor het evenement (de datum van de zending geldt als bewijs), verbindt de klant er zich toe om Groupe Choux de Bruxelles te vergoeden met een vastgelegd bedrag van 25% van de overeengekomen deal, naast de terugbetaling aan Groupe Choux de Bruxelles van alle opgelopen kosten tot op de dag van de annulering. Bij annulering door de klant minder dan vijftien dagen voor het evenement, verbindt de klant er zich toe om Groupe Choux de Bruxelles te vergoeden met een vastgelegd bedrag van 50% van de overeengekomen deal, naast de terugbetaling aan de Choux de Bruxelles Group van alle opgelopen kosten tot op de dag van de annulering. In geval van annulering van de bestelling door Groupe Choux de Bruxelles, om redenen die vreemd zijn aan een geval van overmacht, een gebeurtenis buiten haar macht of het niet betalen door de klant van het voorschot binnen (in artikel 13 van deze algemene voorwaarden) bedoelde termijnen, zal de annulering resulteren in een forfaitaire vergoeding ten gunste van: – 25% van de prijs van de bestelling voor een annulering die meer dan 15 dagen vóór het evenement inhoudt; – 50% van de prijs betaald voor eventuele annuleringen minder dan 15 dagen voor het evenement. In geval van annulering van de bestelling door Groupe Choux de Bruxelles wegens overmacht, gebeurtenissen die buiten haar macht liggen of het niet betalen door de klant van het voorschot binnen (in artikel 13 van deze algemene voorwaarden) bedoelde termijnen is er geen vergoeding verschuldigd door Groupe Choux de Bruxelles. Onder overmacht wordt begrepen, elke plotselinge, onvoorspelbare gebeurtenis, buiten de controle van Groupe Choux de Bruxelles, waardoor de uitvoering onmogelijk wordt, zoals brand, natuurramp, storm, explosie, aardbeving, daad of afwikkeling van een overheidsinstantie of een beslissing van een rechtbank, een staking, een uitsluiting, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen , een ziekte (epidemisch, pandemie zoals corona-virus), een lock-down of enige andere vorm van sociale onrust; het ontbreken van elektrische stroom of andere essentiële diensten, het uitvallen van technische middelen of enige andere of soortgelijke oorzaak die buiten de redelijke controle van Groupe Choux de Bruxelles valt. In geval van annulering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht zijn de partijen gerechtvaardigd om uitstel van het evenement (herziening van de overeenkomst) te vragen dat binnen een jaar na de datum van het optreden van overmacht moet worden uitgevoerd. Alle bedragen die reeds zijn betaald of verschuldigd op de datum van het optreden van overmacht blijven in het bezit van Groupe Choux de Bruxelles. In ieder geval verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke schikking te vinden om deze overeenkomst zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren. In geval van annulering van de overeenkomst wegens definitieve overmacht blijven alle bedragen die reeds door de Klant zijn betaald of verschuldigd zijn op de datum van annulering in het bezit van Groupe Choux de Bruxelles, met uitzondering van de Klant die de status van consument heeft op grond van het Wetboek van Economisch Recht aan wie de betaalde aanbetaling zal worden terugbetaald door Groupe Choux de Bruxelles.

13. Indien de Klant een bedrijf of een persoon in België is gevestigd, wordt een aanbetaling van 30% van het totale geschatte cateringaanbod aan de klant in rekening gebracht na ontvangst van zijn schriftelijke bevestiging van de aanbieding. Een tweede aanbetaling, 40% van het totale geschatte cateringaanbod, wordt een maand voor de datum van het evenement in rekening gebracht bij de Klant. Deze twee termijnen moeten uiterlijk een week voor het evenement worden betaald. Alleen de ontvangst van de betaling van deze twee tranches, die 70% van het geraamde aanbod vertegenwoordigen, zal de uitvoering van de overeengekomen voordelen bevestigen. In geval van aanvullende diensten behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich het recht voor om na afloop een aanvullende factuur in te dienen. Als de Klant een bedrijf of een buiten België gevestigde persoon is, wordt een aanbetaling van 100% van het totale geschatte cateringaanbod in rekening gebracht. Deze aanbetaling moet uiterlijk een week voor de datum van het evenement worden betaald. In geval van aanvullende diensten behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich het recht voor om na afloop een aanvullende factuur in te dienen. Voor alle klanten (België en buiten België) behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich, bij gebrek aan betaling van de verschuldigde termijnen, het recht voor om het evenement zonder opzegging of compensatie te annuleren of op te schorten en onder voorbehoud van rechten, alsmede om betaling te eisen vanaf het recht en de formaliteiten van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden bedoelde compensatie.

14. Alle facturen zijn contant te betalen, netto en zonder korting, in euro, op rekening vermeld op de catering aanbieding. Elke factuur is alleen gericht aan de medeaannemer, hetzij aan de persoon of rechtspersoon die het aanbod of de opdracht van Groupe Choux de Bruxelles heeft ondertekend en bevestigd. Op verzoek van de Klant zal Groupe Choux de Bruxelles ermee instemmen een factuur te verdelen tussen verschillende personen of rechtspersonen op voorwaarde dat al deze personen het aanbod of de aankooporder hebben ondertekend met dien verstande dat zij zich solidair en solidum inzetten voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Een onbetaald bedrag op de vervaldag zal resulteren in de betaling van een late rente van 1% per maand en een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro schadevergoeding. Groupe Choux de Bruxelles is aansprakelijk voor dezelfde forfaitaire vergoeding, waarbij de door de Klant op het afgesproken tijdstip bestelde dienst(s) niet wordt aangeboden, behalve in geval van overmacht of gebeurtenis buiten haar macht. Om milieu-, economische en gemaksredenen stuurt Groupe Choux de Bruxelles facturen het liefst uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen twee weken na ondertekening van de aanbieding of aankooporder anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen van Groupe Choux de Bruxelles gedurende de contractuele relatie en uiteindelijk, op het e-mailadres waarmee hij het aanbod of de bestelling heeft bevestigd, en dit met uitsluiting van een specifiek platform dat specifiek is voor de Klant. De Klant verbindt zich er hierbij toe dit e-mailadres aan het begin van elke maand te openen, om het factuur van Groupe Choux de Bruxelles te lezen. In geval van een wijziging of probleem met dit e-mailadres verbindt de Klant zich ertoe onverwijld contact op te nemen met de boekhoudafdeling van Groupe Choux de Bruxelles: info@chou.be of bij +32(0)2/356.81.02. In het geval van een vals e-mailadres of illegale manoeuvres behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich het recht voor om een strafrechtelijke procedure tegen de Klant in te leiden.

15. De eventuele huur van materiaal wordt onder enige en volledige verantwoordelijkheid van de klant gedaan, die verplicht wordt om elk verlies of schade te vergoeden, van welke aard ook, die aan het materiaal kan overkomen, zelfs toevallig. Zo wordt, met name, elke schade die wordt aangebracht aan het tafellinnen (brandplekken, vlekken…) of aan het materiaal, aan de klant gefactureerd.

16. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een factuur, die niet op een rechtsgeldige manier werd betwist binnen de acht dagen na de factuurdatum, met een aangetekend schrijven, als aanvaard zal worden beschouwd.

17. In het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn, zal de verantwoordelijkheid van Groupe Choux de Bruxelles de waarde van de geleverde goederen niet mogen overschrijden. Groupe Choux de Bruxelles wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in hoofde van vertraging of gebreken van de levering in het geval van toegangsmoeilijkheden tot de ruimten van de klant of onvoldoende voorbereiding van zijn ruimten, en meer in het algemeen, in het geval van overmacht of gebeurtenissen die aan zijn controle zijn ontsnapt. In geval van schade waarvoor de verantwoordelijkheid toe te schrijven zou zijn aan Groupe Choux de Bruxelles, aanvaardt de klant om geen schadevergoeding te vragen die hoger ligt dan 1. 000 000 euro in geval van opeenvolgende lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade en dan 250 000 euro in geval van niet-opeenvolgende onstoffelijke schade, zijnde het maximale tussenkomstbedrag van de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating, aangegaan door Groupe Choux de Bruxelles. De klant verbindt er zich toe om alle nodige verzekeringen aan te gaan voor het soort evenement dat hij organiseert, in het bijzonder voor het materiaal die hem wordt toevertrouwd.

18. De eventuele nietigheid van een clausule van onderhavige algemene voorwaarden, verandert de geldigheid van de andere bepalingen niet.

19. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische Wetgeving en elke betwisting aangaande zal uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van evenementenruimtes

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ter beschikking stelling van locatie door een lid van de volgende entiteit, genaamd Groupe Choux de Bruxelles , een groep bestaande uit bedrijven« A PROPOS sa», « A PROPOS CATERING srl », « CAFÉ GEORGETTE srl », « EP CONCEPT srl », « GIO’S STRADA srl », « GOOD ROBINSON sa », « GROUPE CHOUX DE BRUXELLES sa », « LA CHAUFFERIE srl », « L’ARCHE DU GOURMET srl », « PBA-PSK CATERING sa », « R.I.E. sa » en « RGMP srl » en dit zolang er niet wordt afgeweken van specifieke contractuele bepalingen (hierna « de overeenkomst »), overeengekomen tussen « Groupe Choux de Bruxelles » en « de Klant », waarbij de cliënt wordt gedefinieerd als de persoon die een rechtspersoon of zijn eigen bedrijf of een consument in de zin van artikel I.1, 2°, geldig vertegenwoordigt. Als gevolg hiervan kan de Klant zich niet beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als hij daarin voorziet dat zij de enigen zijn die van toepassing zijn. Het niet toepassen van een clausule die in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, kan niet worden opgevat als een ontheffing van Groupe Choux de Bruxelles om daarvan gebruik te maken.

Groupe Choux de Bruxelles respecteert uw privacy, zie ons “Privacy Charter” op www.chou.be/privacy. De klant erkent een exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en ervan op de hoogte te zijn, die ook te raadplegen zijn op het adres www.chou.be/legal.

1. Offerte en opties

De gegeven aanbiedingen en opties zijn geldig voor maximaal 15 kalenderdagen. Als een derde de datum tijdens deze geldigheidsperiode wil bevestigen, wordt een periode van 24 uur toegekend aan de klant in de eerste optie om zijn datum te bevestigen. Na deze termijn, en zonder schriftelijke bevestiging van de begunstigde, behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich het recht voor om de opties automatisch te annuleren. De gegeven opties moeten binnen twee weken worden bevestigd door het huuraanbod dat voor een overeenkomst is ondertekend, door te verwijzen naar de commerciële dienst van Groupe Choux de Bruxelles.

2. Facturatie

Elke factuur is alleen gericht aan de medeaannemer, hetzij aan de persoon of rechtspersoon die het aanbod of de opdracht van Groupe Choux de Bruxelles heeft ondertekend en bevestigd. Op verzoek van de Klant zal Groupe Choux de Bruxelles ermee instemmen een factuur te verdelen tussen verschillende personen of rechtspersonen op voorwaarde dat al deze personen het aanbod of de aankooporder hebben ondertekend met dien verstande dat zij zich solidair en solidum inzetten voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Om milieu-, economische en gemaksredenen stuurt Groupe Choux de Bruxelles facturen het liefst uitsluitend elektronisch (PDF-formaat). Tenzij de Klant uitdrukkelijk binnen twee weken na ondertekening van de aanbieding of aankooporder anders verzoekt, verbindt de Klant zich ertoe om facturen te ontvangen van Groupe Choux de Bruxelles gedurende de contractuele relatie en uiteindelijk, op het e-mailadres waarmee hij het aanbod of de bestelling heeft bevestigd, en dit met uitsluiting van een specifiek platform dat specifiek is voor de Klant. De Klant verbindt zich er hierbij toe dit e-mailadres aan het begin van elke maand te openen, om het factuur van Groupe Choux de Bruxelles te lezen. In geval van een wijziging of probleem met dit e-mailadres verbindt de Klant zich ertoe onverwijld contact op te nemen met de boekhoudafdeling van Groupe Choux de Bruxelles: info@chou.be of bij +32(0)2/356.81.02. In het geval van een vals e-mailadres of illegale manoeuvres behoudt Groupe Choux de Bruxelles zich het recht voor om een strafrechtelijke procedure tegen de Klant in te leiden.

3. Voorschot

Een aanbetaling van 100% van het geschatte totaal voor het beschikbaar stellen van de gebeurtenisruimte wordt na ontvangst van de bevestiging aan de klant gefactureerd. Alleen de ontvangst van de betaling van deze aanbetaling, uiterlijk een week voor de datum van het evenement, zal dienen als garantie voor reservering voor de locatie. De gehuurde lokalen worden dus alleen ter beschikking gesteld van de Klant op voorwaarde dat alle facturen die bij Groupe Choux de Bruxelles zijn geopend, worden betaald

4. Eindafrekening

Na afloop wordt door Groupe Choux de Bruxelles een definitieve factuur opgesteld met alle kosten (huur, eventuele kosten, catering, etc.).

5. Betalingstermijn

Alle facturen zijn betaalbaar in grote contanten, netto en zonder korting, in euro, op de rekening vermeld op de huuraanbieding. Een onbetaald bedrag op de vervaldag zal resulteren in de betaling van een late rente van 1% per maand en een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro schadevergoeding. Groupe Choux de Bruxelles is aansprakelijk voor dezelfde forfaitaire vergoeding, waarbij de door de Klant op het afgesproken tijdstip bestelde dienst(s) niet wordt aangeboden, behalve in geval van overmacht of gebeurtenis buiten haar macht.

6. Uitstel door de klant eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden aangebracht.

Het uitstellen van het gebruik van een ruimte naar een latere datum is toegestaan in de mate van beschikbaarheid van de ruimten, alleen als de nieuwe datum verschijnt binnen zes maanden na de geplande datum van het evenement en als in de resterende en bevestigde deadline, het verkoopteam van Groupe Choux de Bruxelles erin slaagt om een nieuwe klant te vinden.

7. Annulering door de Klant of door Groupe Choux de Bruxelles (eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden aangebracht)

In het geval van een volledige of gedeeltelijke annulering van het contract door de Klant, wordt de forfaitaire som van de annuleringskosten berekend vanaf de datum van ontvangst van de e-mail of annuleringsbrief vóór de datum van het evenement. , in procent (%) van het totale bedrag van het contract of gedeeltelijke opzegging: meer dan 141 dagen (25% van het bedrag), 140-91 dagen (50% van het bedrag), 90-31 dagen (75% van het bedrag), 30-0 dagen (100% van het bedrag), behalve in geval van overmacht. In ieder geval blijven alle bedragen die reeds zijn betaald of verschuldigd op de datum van annulering in het bezit van Groupe Choux de Bruxelles en de resterende bedragen die moeten worden betaald, worden binnen 10 dagen na de annulering aan Choux de Bruxelles betaald, mits Choux de Bruxelles het recht heeft om extra schade te eisen. Eventuele verplichtingen, kosten of onkosten die Choux de Bruxelles namens de Klant maakt, zijn altijd op kosten van de klant. In geval van annulering door Groupe Choux de Bruxelles om redenen die vreemd zijn aan een geval van overmacht of een gebeurtenis buiten haar macht, zal de annulering resulteren in een forfaitaire vergoeding ten gunste van de Klant van: 25% van de contractprijs die is gesloten voor een annulering die meer dan 141 dagen voor het evenement plaatsvindt; 50% van de contractprijs voor een annulering tussen de 140e en 91e dag voor het evenement; 75% van het contract voor een annulering tussen de 90e en 31e dag voor het evenement; 100% van het contract voor annulering binnen 30 dagen na het evenement.

8. Annulering door Groupe Choux de Bruxelles

Groupe Choux de Bruxelles kan de overeenkomst onmiddellijk en op elk moment en zonder kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien de contractant niet voldoet aan de voorwaarden van deze algemene voorwaarden of in geval van een ernstige schending van de Klant waarvan hier enkele voorbeelden zijn, zonder dat deze lijst volledig is: de eenzijdige wijziging door de Klant van het voorwerp van het evenement , het programma of belanghebbenden; Niet-uitvoering van betalingen door de klant binnen de toegewezen tijd; Het niet naleven van beveiligings-, geluids- of administratieve verplichtingen van de Klant; Het verklaren van faillissement of een soortgelijke situatie van de Klant; er zijn concrete aanwijzingen voor het risico van inbreuken op de veiligheid of de openbare orde; Enz. In het geval van beëindiging van het contract wegens ernstige schending van de Klant, blijft de Klant verplicht om de totale prijs van het contract te betalen. In ieder geval blijven alle bedragen die reeds op de datum van annulering zijn betaald of verschuldigd, eigendom van Groupe Choux de Bruxelles en zullen de resterende bedragen binnen 10 dagen na beëindiging aan Groupe Choux de Bruxelles worden betaald, onder voorbehoud van het recht voor Groupe Choux de Bruxelles om extra schadevergoeding te eisen. Eventuele verplichtingen, kosten of uitgaven die Groupe Choux de Bruxelles namens de Klant doet, zijn altijd op kosten van de klant.

9. Verantwoordelijkheden en verzekeringen

Groupe Choux de Bruxelles draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle directe gevolgen, van toevallige gevallen, van overmacht, die de uitvoering van het contract verhinderen of belemmeren. De klant is verantwoordelijk voor alle schade aan de gebruikte ruimten en de ruimtes die aan het gebouw en de inventaris worden veroorzaakt; maar ook schade aan derden, door haar personeel, leveranciers, onderaannemers of iemand die door de Klant in het gebouw is gebracht; Ten slotte is de Klant verantwoordelijk voor alle schade aan voertuigen, infrastructuur en mensen die zich rond de evenementenhal of in en rond de ter beschikking gemaakte parkeerplaats voordoen. De klant stemt ermee in de volgende garanties af te ronden; – Schade die kan worden veroorzaakt aan gebouwen, faciliteiten en apparatuur ter beschikking gesteld aan de Klant Voor alle schade, schade en schade moet de Klant een verzekering afsluiten van het type BAverzekering “Organisatie van evenementen” – Schade die kan worden veroorzaakt aan derden. Groupe Choux de Bruxelles heeft een verzekering afgesloten voor haar eigen aansprakelijkheid, voor alle persoonlijke of materiële schade die haar agenten aan derden kunnen toebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant namens hem en voor zijn agenten om een verzekering af te sluiten ter dekking van hun aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade die hij aan derden kan toebrengen, met inbegrip van de deelnemers aan hun evenement; – Schade aan apparatuur en instrumenten van de Klant. Groupe Choux de Bruxelles is in geen geval verantwoordelijk voor het monitoren, beschadigen of verlies van apparatuur en/of instrumenten die door of eigendom van de klant worden gehuurd. Groupe Choux de Bruxelles ontvangt op verzoek een kopie van de verzekeringscertificaten. In het geval dat dit niet verkregen kan worden, kan Groupe Choux de Bruxelles de overeenkomst eenzijdig opzeggen zoals beschreven in artikel “Annulering door Groupe Choux de Bruxelles” van deze algemene voorwaarden.

10. Catering

Catering wordt uitsluitend verzorgd door een van de bedrijven die deel uitmaakt van Groupe Choux de Bruxelles of door haar aangewezen partners. De klant neemt contact op met de verkoopafdeling op +32(0)2/359.92.40 om de datum in het schema te reserveren. Het exacte aantal personen moet uiterlijk tien dagen voor het evenement schriftelijk/per e-mail worden meegedeeld.

11. Geluid en techniek

Het geluidssysteem en de techniek worden uitsluitend geleverd door partners die zijn aangewezen of goedgekeurd door Groupe Choux de Bruxelles. De Klant verbindt zich ertoe het geluidssysteem en de techniek te reguleren om de bewoners niet te storen. In ieder geval het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek dat wordt gegenereerd op elke locatie in het gebouw waar mensen zich in het algemeen kunnen bevinden, moet voldoen aan de bepalingen van de Koninklijke Orde van 24 februari 1977 (ingetrokken voor het Brussels Gewest door ARR 2017-0126/32, art. 17.007; van kracht 21-02-2018) waarbij akoestische normen voor muziek in openbare en particuliere instellingen worden vastgesteld. De klant is vastbesloten om te voldoen aan deze of andere toekomstige, strengere wettelijke of regelgevende bepaling. Groupe Choux de Bruxelles behoudt zich het recht om tijdens het evenement alle nodige maatregelen te nemen (waaronder de vermindering van het omroepsysteem, de onmiddellijke stopzetting van het evenement, enz.) en behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. Bovendien moet de Klant ook voldoen aan de voor zijn werknemers geldende wetgeving, met name de Koninklijke Orde van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de risico’s van lawaai op de werkplek. De Klant verbindt zich er ook toe royalty’s, belastingen, enz. te betalen met referentie naar het intellectueel recht en relatief aan alle audio-visuele ondersteuning gedurende de volledige uitvoering van het contract.

12. Force majeure

Groupe Choux de Bruxelles zal worden ontheven van haar verplichtingen jegens de Klant en zal niet worden verplicht te compenseren in geval van overmacht, zoals een brand, een natuurramp, een storm, een explosie, een aardbeving, een daad of regulering van het openbaar gezag of een beslissing van een rechtbank, een staking, een lock-out, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, een ziekte (een epidemie , pandemie zoals corona-virus), een lock-down, of enige andere vorm van sociale onrust; in geval van geen elektrische stroom of andere essentiële diensten, een storing van technische middelen of enige andere of soortgelijke oorzaak die buiten de redelijke controle van Groupe Choux de Bruxelles valt. De Klant heeft in geen enkele hoedanigheid recht op schadevergoeding. In geval van annulering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht zijn de partijen gerechtvaardigd om uitstel van het evenement (herziening van de overeenkomst) te vragen dat binnen een jaar na de datum van het optreden van overmacht moet worden uitgevoerd. Alle bedragen die reeds zijn betaald of verschuldigd op de datum van het optreden van overmacht blijven in het bezit van Groupe Choux de Bruxelles. In ieder geval verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke schikking te vinden om deze overeenkomst zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren. In geval van opzegging van de overeenkomst wegens de􀀁nitieve overmacht blijven alle bedragen die reeds door de Klant zijn betaald of verschuldigd zijn op de datum van annuleringin het bezit van Groupe Choux de Bruxelles (met uitzondering van de Klant met de status van consument op grond van het Wetboek van Economisch Recht aan wie de betaalde aanbetaling zal worden terugbetaald door Groupe Choux de Bruxelles).

13. Inhoud van de voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk en met toestemming van beide partijen worden aangebracht. 14. Elk protest zal als niet-ontvankelijk worden beschouwd indien niet gericht aan ons per aangetekend schrijven aanbevolen binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van evenementenruimte zal worden beslist naar Belgisch recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank van arrondissement Brussel.